usuwanie azbestu 3Wójt Gminy Srokowo informuje o przystąpieniu Mazurskiego Związku  Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Giżycko, Miasto Giżycko, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Orzysz, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Srokowo, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy).

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Typy projektów:

  1. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

WAŻNE:

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji:

  1. do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.
  2. pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.

Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe!

Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu Dotacyjnego dostępny jest w biurze obsługi klienta Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko, na stronie internetowej www.mzmgo.mazury.pl oraz gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i ich stronach internetowych.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo (w przypadku właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Srokowo) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2018 r. (do godz. 15.00).

 

Do wniosku należy dołączyć (dotyczy właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Srokowo):

  • uproszczony wypis z ewidencji gruntów i budynków - ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
  • kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością - ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
  • zgodę współwłaścicieli (w przypadku występowania współwłasności),
  • Informację o wyrobach zawierających azbest,
  • Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Punkt Obsługi Klienta), ul. Pocztowa 2,11-500 Giżycko, na stronie internetowej www.mzmgo.mazury.pl  lub telefonicznie pod nr (87) 429 13 74, a także w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10), na stronie internetowej www.gminasrokowo.pl lub telefonicznie pod nr tel. (89)754-45-24.

 

Wniosek

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Regulamin