nabor oczyszczalnieOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.

O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 90% kosztów zakupu i montażu urządzeń lecz nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Dotacja może być udzielona na inwestycję, która  zapewni w wyniku realizacji osiągnięcie efektu ekologicznego. Inwestycja zrealizowana musi być do 30 listopada 2017 r.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Srokowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Srokowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku poz. 2637).

Treść uchwały oraz zarządzenia Wójta w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej gminy – www.gminasrokowo.pl oraz biuletynie informacji publicznej – www.bip.gminasrokowo.pl

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo.

Srokowo 15.03.2018 r.

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 12/18

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia

3. Załącznik nr 2 do zarządzenia

4. Załącznik nr 3 do zarządzenia

5. Załącznik nr 4 do zarządzenia

6. Uchwała Nr XXXV/201/17 Rady Gminy Srokowo

7. Wniosek