FE POWER poziom pl 1 rgb

 

Gmina Srokowo otrzymała stuprocentowe dofinansowanie  na realizację pilotażowego projektu pn.:

„ Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja RozwójOś Priorytetowa: POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: POWR.02.08.00 Rozwój usług  świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt został napisany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie, który jednocześnie będzie jego wykonawcą.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2021 r. do końca maja 2023 r.

Źródła finansowania:

Ogółem koszt projektu- 2 489 370,50 zł, w tym: środki wspólnotowe – 2 098 041,45 zł Krajowe środki publiczne , w tym budżet państwa- 391 329,05 zł

Założenia projektu obejmują, że na:

 • Usługi zlecone: przeznaczona będzie kwota 1 261 970,00 zł, tj. 50,69% kosztów bezpośrednich
 • Usługi dla NGO – będzie  przeznaczonych na świadczenie usług przez organizacje pozarządowe  35% kosztów bezpośrednich

 

Cel główny projektu: 

Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności  lokalnej Gminy Srokowo przez pilotażowo uruchomione Centrum Usług Społecznych.

W wyniku przekształcenia GOPS powstanie CUS  w Gminie Srokowo. Wpłynie to na wprowadzenie kompleksowych zmian organizacyjnych w realizowaniu usług społecznych na poziomie lokalnym(gminnym). W ramach pilotażu zostaną opracowane i przetestowane programy usług społecznych. Usługi społeczne będą dobierane na podstawie zdiagnozowanych rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez:

 • realizację usług społecznych jak najbliżej osób/środowisk potrzebujących lub umożliwienie dojazdu do miejsc świadczenia;
 • zwiększenie wolumenu dotychczas świadczonych usług społecznych;
 • świadczenie usług bezpłatnie, albo częściowo odpłatne;
 • rozszerzenie zakresu usług o co najmniej 2 nowe usługi;
 • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w gminie Srokowo;
 • zwiększenie działań informacyjnych na temat nowopowstałego CUS i dostępności do usług społecznych;
 • zwiększenie i rozszerzenie kwalifikacji pracowników CUS w zakresie diagnozy potrzeb oraz koordynacji, organizowania i świadczenia usług społecznych;
 • zintegrowanie podmiotów realizujących usługi społeczne

 

CUS w Srokowo zostanie wdrożony etapowo z uwzględnieniem 4 kamieni milowych tj.

* Kamień milowy nr 1: Wypracowanie i przedstawienie Radzie Programowej dokumentu pn. Plan Wdrożenia CUS- czas realizacji około 4 m-cy  (okres realizacji I-IV.2021)
* Kamień milowy nr 2: Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych oraz monitoring przebiegu wdrażania około 12 m-cy ( okres realizacji V. 2021-IV.2022)
* Kamień milowy nr 3: Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS około 10 m-cy (okres realizacji V.2022-II.2023)
* Kamień milowy nr 4: Przegląd działań projektu – czas realizacji około 3 m-cy (okres realizacji  III.2023-V.2023)

Wdrożenie CUS będzie poprzedzone diagnozą obecnego stanu świadczenia usług społecznych i potrzeb mieszkańców w Gminie Srokowo.

W ramach projektu planowane są nowe usługi i zwiększenie wolumenu usług istniejących, w szczególności:    

 • Usługi do osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • Usługi do osób starszych i ich rodzin,
 • Usługi skierowane do dzieci 0-3, 4-15,
 • Usługa –wsparcie terapeutyczne dla rodzin,
 • Usługa- promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • Usługa-punkt doradczy dla ngo ( księgowość, pomoc prawna, pomoc dotacyjna),
 • Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu,
 • Warsztaty, konsultacje, spotkania dla ngo nt. wsparcia usług społecznych,
 • Animacja i integracja społeczności lokalnej,
 • Usługa transportowa osób do miejsc świadczenia usług społecznych poza miejscem zamieszkania i gminą.