Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji Rady …

08-12-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r...

Więcej

Edukacja

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

26-10-2022

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć...

Więcej

Wzór medalu „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” 

 honorowy

Wzór medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

  zaslugi

1. Rada może w drodze uchwały nadać Honorowe Wyróżnienie Gminy Srokowo szczególnie zasłużonym osobom /także cudzoziemcom/, organizacjom i instytucjom.

2. Honorowymi wyróżnieniami Gminy Srokowo są:

1) „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”,

2) Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.

3. Nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo następuje z zasady na uroczystym posiedzeniu Rady w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela.

4. Wniosek o uhonorowanie przedstawia i wyróżnienie przekazuje Przewodniczący, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem radny.

5. Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy Srokowo mają prawo udziału w posiedzeniach Kapituły Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

6. Przyznanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony osoby uhonorowanej.

7. Fakt nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo podaje się do wiadomości publicznej poprzez lokalne środki społecznego przekazu.

Biuro Rady prowadzi ewidencję Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Srokowo jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię i rozwój Gminy Srokowo.

2. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Srokowo potwierdzone zostaje:

1) medalem z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”.

2) dyplomem / z wyszczególnieniem zasług/,

3) wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

3. Honorowy Obywatel Gminy Srokowo nabywa prawo udziału w sesjach Rady z głosem doradczym.

1. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju Gminy, przysporzyły jej dobrego imienia bądź zasłużyły się mieszkańcom Gminy Srokowo.

2. Wzór Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

3. Przyznanie Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo” zostaje potwierdzone wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo oraz wydaniem medalu.

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” jest przyznawany w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu Gminy Srokowo osobom fizycznym, instytucjom za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

2. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” przyznawany jest osobom prawnym, fizycznym, za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

Rada Gminy może podjąć decyzję o pozbawieniu wyróżnienia honorowego na wniosek Kapituły w razie stwierdzenia, że nadanie wyróżnienia honorowego nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się wyróżnienia niegodny.

1. Kapitułę Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo stanowią:

1) Przewodniczący Rady,

2) Wiceprzewodniczący Rady,

3) Wójt Gminy,

4) Przewodniczący Komisji,

5) Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy.

Zasady i tryb pracy Kapituły oraz zgłaszania i rozpatrywania wniosków o nadanie bądź pozbawienie wyróżnienia honorowego, a także ceremoniał związany z uroczystym posiedzeniem reguluje Regulamin Kapituły stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.

Honorowy Obywatel Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucja której nadano tytuł

Rok nadania / numer uchwały

1.

Cyryl Klimowicz - biskup ordynariusz w Irkucku

2008

XXVII/166/08

2.

Bolesław Ejsmont - ur. 7 stycznia 1917r., żołnierz III Dywizji Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. B. Ducha. Brał udział w walkach o wyzwolenie: Monte Cassino, Loreto, Ankony i Bolonii

2010

XLVI/272/10

3.

Jerzy Gutowski

2018

L/273/18

Medal Za Zasługi Dla Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucje której nadano tytuł

Rok nadania /
numer uchwały

1.

Pani Jadwiga Lewandowska - Sekretarz Gminy

2008

XXVII/144/08

2.

Parafia Katolicka Obrządku Grecko-Katolickiego w Bajorach Małych

2008

XXVII/145/08

3.

Walenty Oniśkiewicz - Dyrektor SP w Jegławkach w latach 1959-1984

Uchwała

z dnia 27.05.2009

4.

Franciszek Andruszkiewicz
- Wójt Gminy Srokowo

2010

XLIV/263/10

5.

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

2018

L/270/18

6.

Jan Pietrzak

2018

L/271/18

7.

Jarosław Rutkowski

2018

L/272/18

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

e-mail

Natalia Koper

Stanowisko ds. organizacyjnych

tel. 897544520
fax 897544522

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WÓJT

Marek Leszek Olszewski

Wójt Gminy Srokowo

tel. 897544520

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-

Zastępca Wójta Gminy Srokowo

-

-

SEKRETARZ

Małgorzata Chociełowska

Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjnego

tel. 897544525

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKARBNIK

Małgorzata Cwalina

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowego

897544528

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT ORGANIZACYJNY

Natalia Koper

Stanowisko ds. organizacyjnych

897544520

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Olga Szostek

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

897544532

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Natalia Łojko

Stanowisko ds. kadr

897544535

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Liwmańska

Stanowisko ds. płac

897544535

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kazimierz Banasiak

Stanowisko ds. BHP

-

-

Mariusz Daćko

Informatyk urzędu

897544540

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

-

-

Marcin Konieczny

Inspektor ochrony danych osobowych

533327046

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Gradkowska

Sprzątaczka

-

-

REFERAT FINANSOWY

Katarzyna Alot

Pomoc administracyjna

897544531

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kamila Dobrzelecka

Windykacja podatków

897544531

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Julianna Karpińska

Księgowość budżetowa SP i GOK

897544537

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VAT i sprawozdawczość

897544545

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość budżetowa UG

897544537

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Emilia Karpiuk

Stanowisko ds. promocji i funduszy zewnętrznych

897544529

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

Paweł Oracz

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

897544530

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adam Wasilewski

Budownictwo i gospodarka przestrzenna

897544524

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdzisław Pociej

Drogi oraz roboty publiczne i prace interwencyjne

897544524

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dorota Duda

Zamówienia publiczne i ochrona środowiska

897544524

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karol Skopek

Gospodarka gruntami i geodezja

897544524

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Marzena Gąsiorowska

Kierownik USC, Dowody osobiste, Ewidencja ludności

897544526

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RADCA PRAWNY

Ryszard Bielański

Radca prawny

897544525

-

20150503 160801 RichtoneHDR

Urząd Gminy Srokowo


Plac Rynkowy 1
11-420 Srokowo
tel. (89) 754 45 20
tel./fax (89) 754 45 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Konto Urzędu Gminy w Srokowie
Bank Spółdzielczy Reszel Oddział Barciany Filia Srokowo
24 8851 1021 2003 0002 9274 0001
NIP: 742-00-13-295


Konto Gminy Srokowo 
Bank Spółdzielczy Reszel Oddział Barciany Filia Srokowo
  94 8851 1021 2003 0002 9274 0002
NIP: 742-20-77-419


W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca w sprawie VAT, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. faktury wystawiane na dostawy towarów i usług dla Urzędu Gminy Srokowo powinny być wystawione na następujące dane:
Gmina Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, NIP: 742-20-77-419.
Faktury wystawione na Urząd Gminy Srokowo nie będą przyjmowane do realizacji.