Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczon…

14-05-2021

Przetarg numer: RGT.6840.13.2021 Ogłaszający: Wójt Gminy Srokowo Rodzaj: Nieruchomości Dotyczy: Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Srokowie, ul. Wileńska 5/5

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

Edukacja

Zdalna szkoła + w Gminie Srokowo

09-09-2020

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do...

Więcej

Wzór medalu „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” 

 honorowy

Wzór medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

  zaslugi

1. Rada może w drodze uchwały nadać Honorowe Wyróżnienie Gminy Srokowo szczególnie zasłużonym osobom /także cudzoziemcom/, organizacjom i instytucjom.

2. Honorowymi wyróżnieniami Gminy Srokowo są:

1) „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”,

2) Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.

3. Nadanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo następuje z zasady na uroczystym posiedzeniu Rady w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela.

4. Wniosek o uhonorowanie przedstawia i wyróżnienie przekazuje Przewodniczący, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem radny.

5. Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy Srokowo mają prawo udziału w posiedzeniach Kapituły Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

6. Przyznanie Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony osoby uhonorowanej.

7. Fakt nadania Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo podaje się do wiadomości publicznej poprzez lokalne środki społecznego przekazu.

Biuro Rady prowadzi ewidencję Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Srokowo jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię i rozwój Gminy Srokowo.

2. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Srokowo potwierdzone zostaje:

1) medalem z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo”.

2) dyplomem / z wyszczególnieniem zasług/,

3) wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo.

3. Honorowy Obywatel Gminy Srokowo nabywa prawo udziału w sesjach Rady z głosem doradczym.

1. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju Gminy, przysporzyły jej dobrego imienia bądź zasłużyły się mieszkańcom Gminy Srokowo.

2. Wzór Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo”

3. Przyznanie Medalu „Za zasługi dla Gminy Srokowo” zostaje potwierdzone wpisem do Księgi Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo oraz wydaniem medalu.

1. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Srokowo” jest przyznawany w związku ze szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu Gminy Srokowo osobom fizycznym, instytucjom za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

2. Medal „Za zasługi dla Gminy Srokowo” przyznawany jest osobom prawnym, fizycznym, za znaczące osiągnięcia na rzecz Gminy Srokowo lub jego mieszkańców.

Rada Gminy może podjąć decyzję o pozbawieniu wyróżnienia honorowego na wniosek Kapituły w razie stwierdzenia, że nadanie wyróżnienia honorowego nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się wyróżnienia niegodny.

1. Kapitułę Honorowych Wyróżnień Gminy Srokowo stanowią:

1) Przewodniczący Rady,

2) Wiceprzewodniczący Rady,

3) Wójt Gminy,

4) Przewodniczący Komisji,

5) Osoby uhonorowane tytułem Honorowego Obywatela Gminy.

Zasady i tryb pracy Kapituły oraz zgłaszania i rozpatrywania wniosków o nadanie bądź pozbawienie wyróżnienia honorowego, a także ceremoniał związany z uroczystym posiedzeniem reguluje Regulamin Kapituły stanowiący załącznik nr 6 do Statutu.

Honorowy Obywatel Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucja której nadano tytuł

Rok nadania / numer uchwały

1.

Cyryl Klimowicz - biskup ordynariusz w Irkucku

2008

XXVII/166/08

2.

Bolesław Ejsmont - ur. 7 stycznia 1917r., żołnierz III Dywizji Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. B. Ducha. Brał udział w walkach o wyzwolenie: Monte Cassino, Loreto, Ankony i Bolonii

2010

XLVI/272/10

3.

Jerzy Gutowski

2018

L/273/18

Medal Za Zasługi Dla Gminy Srokowo

Lp.

Osoba / Instytucje której nadano tytuł

Rok nadania /
numer uchwały

1.

Pani Jadwiga Lewandowska - Sekretarz Gminy

2008

XXVII/144/08

2.

Parafia Katolicka Obrządku Grecko-Katolickiego w Bajorach Małych

2008

XXVII/145/08

3.

Walenty Oniśkiewicz - Dyrektor SP w Jegławkach w latach 1959-1984

Uchwała

z dnia 27.05.2009

4.

Franciszek Andruszkiewicz
- Wójt Gminy Srokowo

2010

XLIV/263/10

5.

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

2018

L/270/18

6.

Jan Pietrzak

2018

L/271/18

7.

Jarosław Rutkowski

2018

L/272/18


SEKRETARIAT
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon e-mail
Natalia Koper Podinspektor tel. 897544520
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WÓJT GMINY SROKOWO
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon e-mail
Marek Leszek Olszewski
Wójt tel. 897544520
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARZ GMINY
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon e-mail
Małgorzata Chociełowska Sekretarz tel. 897544525
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SAMODZIELNE STANOWISKA
Imię i nazwisko Stanowisko  Telefon e-mail
Marzena Gąsiorowska Kierownik USC, Dowody osobiste, Ewidencja Ludności tel. 897544526
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Natalia Łojko Inspektor ds. kadr tel. 897544535
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Anna Boguta Inspektor ds. płac tel. 897544535
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Olga Szostek Specjalista ds. Rady Gminy, Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 897544532
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mariusz Daćko Informatyk urzędu
tel. 897544540
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Emilia Karpiuk
Pomoc administracyjna ds. promocji gminy i funduszy zewnętrznych
tel. 897544529
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT DO SPRAW FINANSÓW
Imię i nazwisko Stanowisko  Telefon e-mail
Małgorzata Cwalina Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów tel. 897544528
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marta Wieczorek
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. 897544531
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamila Dobrzelecka
Podinspektor ds. księgowości podatkowej oraz egzekucji podatków i opłat lokalnych tel. 897544531
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor ds. księgowości budżetowej tel. 897544537
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Katarzyna Sadowska Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 897544545
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Izabela Józefowicz Młodszy księgowy
tel. 897544545
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERAT GOSPODARKI TERENOWEJ
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon e-mail
Paweł Oracz Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej tel. 897544530
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adam Wasilewski Inspektor ds. budownictwa tel. 897544524
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Duda Inspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych tel. 897544524
fax. 897544522

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdzisław Pociej Podinspektor tel. 897544524
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karol Skopek Referent tel. 897544524
fax. 897544522
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20150503 160801 RichtoneHDR

Urząd Gminy Srokowo


Plac Rynkowy 1
11-420 Srokowo
tel. (89) 754 45 20
tel./fax (89) 754 45 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Konto Urzędu Gminy w Srokowie
Bank Spółdzielczy Reszel Oddział Barciany Filia Srokowo
24 8851 1021 2003 0002 9274 0001
NIP: 742-00-13-295


Konto Gminy Srokowo 
Bank Spółdzielczy Reszel Oddział Barciany Filia Srokowo
  94 8851 1021 2003 0002 9274 0002
NIP: 742-20-77-419


W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca w sprawie VAT, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. faktury wystawiane na dostawy towarów i usług dla Urzędu Gminy Srokowo powinny być wystawione na następujące dane:
Gmina Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, NIP: 742-20-77-419.
Faktury wystawione na Urząd Gminy Srokowo nie będą przyjmowane do realizacji.