Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Wnioski o pomoc dla rodzin, którym zagra…

25-11-2022

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji...

Więcej

Edukacja

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

26-10-2022

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć...

Więcej

biuletyn gminnyZachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Gminnym Nr 9/2022 - grudzień 2022 r. - do pobrania

komunikat

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 ze zm.), wprowadzone zostały zmiany w programie pomocy dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

miniaturka węgielInformujemy, że mieszkańcy Gminy Srokowo mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

ankietaW związku z trwającymi pracami Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 opracowana została anonimowa ankieta, celem której jest identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności. Zachęcamy mieszkańców do jej wypełnienia.

konsultacjeZarządzenie 78/2022
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 09 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024.

konsultacjeZarządzenie 77/2022

Wójta Gminy Srokowo

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 599 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/89/16 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo zarządzam, co następuje:
 
§1
Zarządza się przeprowadzenie w okresie od  28 października 2022r. do 16 listopada 2022r.  na terenie Gminy Srokowo konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§2
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 
§3
1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;
3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można:
-składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9)
-przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Gminy Srokowo, Pl. Rynkowy 1 11-420 Srokowo.
-przesłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. 
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Srokowo
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                       
 
Wójt Gminy Srokowo
Marek  Olszewski

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały konsultacje organizacje na rok 2023 - do pobrania
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok - projekt  - do pobrania
Formularz konsultacji do projektu rocznego programu - do pobrania