Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Progr…

17-06-2021

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Srokowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, iż trwają przygotowania do otwarcia punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajdował się będzie...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

konsultacjeZARZĄDZENIE 71/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 7 czerwca 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzonej zmiany do projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

nabor oczyszczalnieOGŁOSZENIE z dnia 17.05.2021 r.
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

nabor oczyszczalnieOGŁOSZENIE z dnia 17.05.2021 r.
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
1.1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi
1.2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
1.3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców
1.4..Warsztaty zdrowego odżywiania idietetyki dla mieszkańców
1.5. Edukacja profilaktyka próchnicy
1.6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne-badania przesiewowe dorosłych-choroby krążeniai cukrzycy.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.
1.1 Akademia Małego Dziecka
1.2 Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców
1.3 Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.1 Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych
2.2 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
3.1 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
3.2 Warsztaty integrujące środowisko  rodzin i osób niepełnosprawnych.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzeczorganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3, w zakresie określonym  w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.1 Punkt doradczy dla podmiotów wymienionychw ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.2 Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych
2. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
2.1 Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2021